Wie zijn we

Web Présence is een service georganiseerd door Skarabee.com NV. Skarabee.com is een onderneming gespecialiseerd in het aanbieden van internet- en publiciteitsoplossingen voor de vastgoedmakelaar.

Web Présence is een tool speciaal ontwikkeld om de vastgoedmakelaar te ondersteunen in het gebruik en de monitoring van zijn sociale media.
Met Web Présence kies je voor een totaalpakket voor je kantoor om makkelijk en voordelig de voordelen van het internet en sociale media te benutten.

Meer info over onze diensten ? Neem contact op met info@web-presence.be.

Skarabee.com NV
Nijverheidskaai 3 bus 21
8500 Kortrijk
België

BTW BE 0863.259.814
RPR Kortrijk

Tel: +32 (0)56 20 57 78

Gebruiksvoorwaarden

Deze website is in eigendom en beheer van de Skarabee.com NV, Nijverheidskaai 3/21 te 8500 Kortrijk.

De hierna vermelde gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op deze website. Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden.

Skarabee.com NV en aan haar verbonden ondernemingen kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de verstrekte informatie. Storingen, onderbrekingen of fouten in de verstrekte informatie kunnen in geen geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie.

De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse. Skarabee.com NV garandeert in geen geval de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook.

Skarabee.com NV is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens; noch is ze verantwoordelijk voor fouten of vergissingen; en ze is evenmin verantwoordelijk tav gebruiker of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van info of data dmv deze dienst, en dit zelfs indien Skarabee.com NV gewaarschuwd werd voor zulke schade.

Het is mogelijk dat de Web Presence website een link legt naar een andere website die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker, deze link is evenwel puur informatief en Skarabee.com NV is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.

Indien enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden onafdwingbaar zou zijn, of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid en afdwingbaarheid van andere bepalingen niet beïnvloeden.

Intellectuele eigendomsrechten

De bezoeker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie, gegevens en bestandsdelen van deze website eigendom zijn en blijven van Skarabee.com NV en aan haar verbonden ondernemingen, en verbindt er zich toe om er geen wijzigingen op aan te brengen.

Ook de betrokken databanken zijn beschermd door zowel de auteurswet als door de wetgeving ter bescherming van de databanken et de wettelijke bescherming van de producenten van databanken.

De gehele of gedeeltelijke presentatie, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van deze website en zijn inhoud is verboden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Vitrine NV, Nijverheidskaai 3/21 te 8500 Kortrijk, België. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden.

Het opslaan van informatie van deze website of aanverwante diensten in een database is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch cachen van de informatie door de browser.

Websites die verwijzen naar pagina's van de Web Presence website dienen steeds de naam van het bewuste medium te vermelden. Er mag enkel een link geplaatst worden zonder vertraging, zonder enige tussenstap en zonder dat de pagina's in een frame van een andere website verschijnen. Indien gebruik gemaakt wordt van de logo's van Web Presence, Skarabee.com NV of andere verbonden ondernemingen is steeds een schriftelijke toestemming vereist.

In ieder geval dient, nadat u de toestemming bekomen heeft, iedere link steeds naar de homepage van huidige website te verwijzen en in geen geval rechtstreeks naar een onderliggende pagina.

Privacy

Skarabee.com NV verzamelt geen persoonlijke informatie behalve deze die op vrijwillige basis verstrekt wordt. Bijvoorbeeld door het invullen van een contactformulier. Informatie die vrijwillig doorgegeven wordt, kan gebruikt worden door Vitrine en aan haar verbonden ondernemingen voor marketingdoeleinden. De privé- en identiteitsgegevens worden nooit doorgegeven aan andere ondernemingen. Indien de gebruiker niet wenst dat zijn informatie op deze manier gebruikt wordt, kan hij dit eenvoudig aanduiden op elke e-mail.

Cookies & Logbestanden

Skarabee.com NV maakt gebruik van logbestanden cookies, kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden om het gebruik van de website te vergemakkelijken en te monitoren. Zo worden cookies gebruikt om bijvoorbeeld uw taalkeuze of andere voorkeuren te bewaren. Het gebruik van cookies wordt algemeen aanvaard door gebruikers, u vindt ze dan ook op bijna alle belangrijke websites.

U kunt het gebruik van cookies weigeren via de instellingen van uw browser. Weet echter dat in geval u het gebruik van cookies uitschakelt in uw browser, wij u geen correcte werking van de website kunnen garanderen.

Ieder gebruik van de website is onderworpen aan de bovenstaande voorwaarden. Skarabee.com NV behoudt zich het recht voor deze voorwaarden op elk moment te actualiseren. In voorkomend geval worden zij op deze website gepubliceerd.

Raadpleeg hier ook de aanvullende algemene voorwaarden voor het gebruik van de Web Presence service.

Skarabee.com NV
Nijverheidskaai 3/21
B-8500 Kortrijk
BTW BE 0863.259.814